TER FrontDownload-Pdf

ဤစာအုပ္တြင္သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ၿပဳစုထားေသာအသံုးမ်ားမည္ဟု ယူဆသည့္ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေကာက္ႏွဳတ္ ၍မူရင္းအတိုင္းေဖၚၿပထားပါသည္။ စီးပြါးၿဖစ္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားၿပည္သူဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ႏွင့္ သုေတသီမ်ား လြယ္လင့္တကူအသံုးၿပဳနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အခမဲ့ၿဖန္႔ေ၀ရန္ၿပဳစုပံုႏွိပ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကိိုးကားေသာစာအုပ္ စာတန္းမ်ားကိုပူးတြဲေဖၚၿပထားပါသည္။ …